Pozsonyi tavaszköszöntő
Időpont: 2018.04.07. - 04.07.
Ár: 8 200 Ft
Zarándoklat MARIAZELLBE
Időpont: 2018.04.14. - 04.14.
Ár: 9 600 Ft
Zarándokút Délkelet-Lengyelországba
Időpont: 2018.04.19. - 04.21.
Ár: 49 000 Ft
ELZÁSZ és FEKETE-ERDŐ kincsei
Időpont: 2018.04.27. - 04.30.
Ár: 87 900 Ft
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és DÉL-TIROL
Időpont: 2018.05.01. - 05.04.
Ár: 86 900 Ft
DÉL-LENGYELORSZÁG Zakopane-Krakkó
Időpont: 2018.05.04. - 05.06.
Ár: 49 900 Ft
CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT Torockó-Szászfölddel bővítve
Időpont: 2018.05.17. - 05.21.
Ár: 69 500 Ft
Szicília és Nápoly-Vezúv-Trullik-San Giovanni d.Rotondo
Időpont: 2018.05.18. - 05.27.
Ár: 199 900 Ft
Tel: 06-83/348-315   Mobil: 06-30/9376-491   E-mail:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen szerződés készült a Vonyarc Tourist Idegenforgalmi, Fizetővendéglátó, Társasutaztató, Valutaváltó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 83., cégjegyzék száma: Cg. 20-09-064 059/6 Zala Megyei Cégbíróság, MKEH eng. száma: R-0788/93/2002, adószáma: 11782186-2-20, bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10404955-49515017-00000000) vállalkozásban működő Vonyarc Tourist Utazási Iroda,( továbbiakban: utazásszervező, telephelye és levelezési címe: 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 83., tel./fax: 83/348-315, E-mail: vonyarc.tourist@t-online.hu, internet: www.vonyarctourist.hu) és a szerződést aláíró utas (vagy utas nevében eljáró megbízott) között.

 1. Az utazásszervezőt engedélyező ill. hatósági nyilvántartást vezető hatóság neve és elérhetősége: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, 1124 Budapest,Németvölgyi út 37-39.,levélcím: 1534 Budapest,BKKOP Pf.909, tel.:06/1-4585537, fax:06/1-4585847, internet: www.mkeh.gow.hu.
 2. Az általános utazási szerződés elválaszthatatlan része a megrendelés utazásszervező által kibocsátott visszaigazolása, számla és utastájékoztató, valamint az utazásszervező által kiadott programfüzet. Repülős utazásoknál az utazási feltételek részét képezi a légitársaságok üzletszabályzata.
 3. A VONYARC TOURIST Utazási Iroda/utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 6:254- továbbiakban:PTK) vonatkozó előírásai, az utazási szerződésekre vonatkozó 80/2014.(III.14.) Korm.rendelettel módosított 281/2008. (XI.28.) Korm.rendelet (továbbiakban:R.) előírásaiban ill. a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak.
 4. Az utazási szerződést érvényesen csak írásban lehet megkötni. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utas vagy megbízottja (továbbiakban: utas) az utazást megrendelte, az utazási feltételek szerinti díjelőleget befizette,a megrendelést az utazásszervező írásban elfogadta és visszaigazolta. Ha az utas a visszaigazolás tartalmát kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolta,az utazási szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre. Amennyiben az utazási iroda az utas jelentkezését csak opciósan tudja elfogadni, az utazási szerződés csak akkor jön létre,amikor az utazási iroda az utast jelentkezésének végleges elfogadásáról értesíti és az utas jelentkezését a foglalási díj befizetésével a megadott határidőig megerősíti.
 5. Az utazási szerződés az utazásszervező és a szerződést aláíró személy(ek) között jön létre. Amennyiben az utast harmadik személy,mint megbízott képviseli, az utazásszervező nem köteles vizsgálni a megrendelő (szerződést aláíró) képviseli jogosultságát. Ebben az esetben a szerződéssel járó kötelezettségek a szerződést aláíró harmadik személyt terhelik, a szerződéssel járó jogok a szerződésben megnevezett utast illetik. Amennyiben a megbízó a megbízási jogviszony létrejöttét jogszabály által meghatározott magánokirattal igazolja,úgy a megbízottként eljáró személyt illetik (terhelik) a szerződéssel járó jogok és kötelezettségek. Ebben az esetben a megbízott köteles átadni az utasnak minden, utazással kapcsolatosan részére átadott,megküldött iratot,értesítést, információt. A jogosulatlan képviseletből vagy irat, információ át nem adásából felmerülő (utast, utazásszervezőt érintő) kárért a megbízottként eljáró személy teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben az utas utazását az utazásszervezővel szerződésben álló bármely partner utazási irodánál foglalta le,ebben az esetben az utas megbízottja alatt az utazásközvetítő értendő.
 6. On-line megrendelés esetén az utas megrendelése elküldésével elfogadta az utazásszervező utazási feltételeit.Ebben az esetben az utazási szerződés akkor jön létre,ha az utas az utazási feltételek szerinti díjat átutalta vagy a megküldött csekken befizette és az beérkezett az utazásszervező bankszámlájára,valamint az utazásszervező a megrendelést írásban visszaigazolta.On-line megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is,ha az utas visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette,de a kiküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az utazásszervezőnek (szerződéskötésre utaló magatartás!).
 7. Az utazásszervező az utazási szolgáltatásról számlát állít ki. Az ÁFA törvény előírásai szerint 2010.január 01-től nem csak természetes személy lehet utas,mint az utazásszervezői szolgáltatás megrendelője. Nem természetes személy esetében azonban nyilatkoznia kell arról, hogy nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében,ill. egyéb esetekben saját nevére és javára veszi igénybe,nem értékesíti tovább,vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást! Amennyiben az utazást megrendelő (pl.céges utazás vagy harmadik személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetében hiteles meghatalmazás becsatolásával) a fentiekről, úgy az utazási szolgáltatás díjára az ÁFA tv. előírásai alapján + 27 % ÁFÁ-t számol fel az utazásszervező,melyet az arra jogosultak visszaigényelhetnek. (Nyilatkozatot lásd. a szerződés végén!)
 8. Amennyiben az utazási szolgáltatás ellenértéke a megadott határidőig nem érkezik be az utazásszervező bankszámlájára,az utazásszervező törli a megrendelést. Az esetlegesen felmerülő költségeket az utas ebben az esetben is köteles megfizetni.
 9. Az utas gondoskodik a határátlépéshez szükséges érvényes személyigazolványról vagy útlevélről. A vízum beszerzését az utas megbízása alapján (kizárólag magyar állampolgárok részére) az utazásszervező külön megbízás alapján magára vállalja. Amennyiben az utas a vízumbeszerzéshez érvénytelen okmányt, nem valós, ill. nem az okmányban feltüntetett adatokat adott meg, vagy az utazásszervező által közölt határidőre a vízumbeszerzéshez szükséges okmányt,adatokat stb. nem juttatta el az utazásszervezőnek,emiatt utazása meghiúsul,az ebből adódó kárt az utas viseli.
 10. Az utazás időtartamát, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását, minőségét jelen szerződésen kívül az utazásszervező által kiadott programfüzet és az utazási iroda írásos visszaigazolása,elutazás előtt 7 nappal kiadott utastájékoztatója tartalmazza,melyek jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. Ha a visszaigazolás,számla tartalmát az utas a kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolja,ill. az abban foglalt díj befizetését teljesíti, az utazási szerződés a visszaigazolásban feltüntetett tartalommal jön létre vagy módosul (jóváhagyásra utaló magatartás!).
 11. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát,a VONYARC TOURIST utazási iroda szervezési költségét és annak ÁFA összegét foglalja magába. A fakultatív útlemondási biztosítást és a baleset-, betegség-, poggyász biztosítást a részvételi díj nem tartalmazza. Általában a részvételi díjnak nem részei a különböző múzeumi belépőjegyek,helyi közlekedési jegyek, kikötői és repülőtéri illetékek, vízumdíjak, fakultatív szolgáltatások és fakultatív étkezések árai. Ezek a részvételi díjon felül fizetendők. Amennyiben ezek a díjak forintban vannak feltüntetve,akkor azt a részvételi díjjal együtt, forintban kell kifizetni. Ha ezek a díjak valutában szerepelnek programjainknál,akkor azokat a helyszínen, helyi pénznemben kell megfizetni.
 12. Az utazásszervező nem vállal felelősséget olyan szolgáltatások elmaradásáért, melyek ellenértéke az indulást megelőzően nem került befizetésre (pl. fakultatív szolgáltatások).Amennyiben az előre,forintban befizetett fakultatív program a legkisebb szükséges létszám hiánya vagy helyi probléma miatt elmarad,annak ellenértékét -egyéb követelési igény kizárása mellett- az utazásszervező maradéktalanul visszatéríti.
 13. Az utazásszervező által meghirdetett részvételi díjból a szolgáltatás megrendelésekor, az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg az utas részvételi díjelőleget fizet. A fizetendő részvételi díjelőleg a kapcsolódó összes megrendelt szolgáltatás díját is tartalmazó teljes szolgáltatási díj 40 %-a. 13.000 Ft megrendelési összeg alatt ill. 14 napon belüli jelentkezéskor a teljes részvételi díjat a szerződés aláírásával egy időben kell megfizetni. A teljes részvételi díj megfizetése legkésőbb az utazás megkezdése előtt 14 nappal esedékes, kivéve a repülős utaknál,ahol a programfüzetben megadott korábbi határidő kerül meghatározásra. Az utazásszervező nem köteles az utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni, a hátralék kiegyenlítésének elmulasztása esetén jogában áll a megrendelést törölni,mely a megkötött szerződésnek utas által való elállással egyenértékű megszűnését eredményezi. Így a lemondási feltételek érvényesítésével az utazásszervező az utastól követelheti felmerült kára megtérítését.
 14. Amennyiben az utazás repülővel történik, a légitársaságok utazási szabályzatának előírásai e szerződés részeivé válnak. Sor kerülhet előre nem közölt leszállásokra,repülőgép cserére, indulási és érkezési időpont megváltoztatására,légitársaság megváltoztatására, illetékek árának módosítására. Az utazásszervező az ilyen változtatásokról tudomására jutása után tájékoztatja utasait,de az ilyen változtatásokért nem felel. Tájékoztatjuk utasainkat,hogy a légi fuvarozók, mint az utazásszervező közreműködőinek felelősségét a 2005.évi VII.törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény korlátozza. Repülőgépes utazásoknál a visszautasított beszállásra, a légi járatok törlésére, hosszú késésre,útipoggyász szállítására, légitársaság által okozott kár megtérítésére vonatkozó 264/2004. EK rendelet, valamint a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999(II.12.) Korm.rendeletben foglaltak is irányadóak.
 15. A törzsutas kedvezmény igénybevételét és arra való jogosultságot az utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni,utólag a kedvezmény nem érvényesíthető.
 16. A szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltséget is) változása, az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, egyéb kötelező terhek (pld. repülőtéri és kikötői illeték) és a deviza forint árfolyamának az utazásszervező ajánlatában feltüntetett határértékének megváltozása, valamint az előzetesen feltüntetett minimális utaslétszám hiányából eredően az utazásszervező a meghirdetett részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Az utazásszervező ebben az esetben a díjat legfeljebb a megváltozott költségek arányában emeli fel és az emelés okáról, mértékéről az érintett utasokat (vagy megbízottjait) írásban tájékoztatja.
 17. Ha a részvételi díj emelkedése a szerződés aláírásakor rögzített eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja vagy az utazási iroda az utazási programot a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatta, a megrendelő az erről szóló értesítéstől számított 48 órán belül az utazási szerződéstől írásban elállhat. Ebben az esetben az utast a 18. pontban, illetve a R.-ben rögzített jogok illetik meg. Amennyiben az utas nem nyilatkozik, az utazásszervező ezt úgy értelmezi, hogy az utas elfogadta a megváltozott részvételi díjat és vállalja a különbözeti összeg megfizetését (ráutaló magatartás).
 18. Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból állt el az utazási szerződéstől:
  1. Az utas az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van.
  2. Amennyiben a fenti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
  3. Amennyiben helyettesítő szolgáltatás nyújtására az utazásközvetítő nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező az utas kérésére a befizetett díjnak az utazásszervező bankszámláján történő jóváírás napjától számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal emelt összegét fizeti ki.
 19. Amennyiben az utazási iroda az utazási szerződéstől az alábbi okok miatt áll el, az elállásból keletkezett kár, ill. sérelemdíj megtérítésére nem kötelezhető:
  1. Az utazásszervező által nem befolyásolható, ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt kerül sor, amelyet a szerződéskötés idején ésszerűen nem láthatott előre (vis major),
  2. Ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb létszámot nem éri el / programfüzetünkben meghirdetett egynapos utazások esetén 18 fő, hosszú távú kirándulások esetén min. 25-30 fő/, az utazásszervező erről az utast (közvetítő esetén az utas utazási irodáját) írásban tájékoztatta az utazási szerződésben megjelölt határidőben.
 20. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetekben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, valamint a programokat azonos jellegűre és értékűre felcserélje, az útvonalat és a programok sorrendjét az egyes tervezett célállomások figyelembe vételével módosítsa. Amennyiben a változtatás során az utazásszervező az eredeti szolgáltatással azonos vagy magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtott, ezek a módosítások nem számítanak a meghirdetett utazási szolgáltatás lényeges megváltoztatásának.
 21. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Amennyiben az utas az utazás megkezdése előtti 40 napon belül a saját érdekkörében felmerült ok miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles az utazásszervezőnek a bruttó részvételi díj és vissza nem téríthető fakultatív programok,valamint illetékek százalékában az alábbiak szerinti bánatpénzt megfizetni:
  Bánatpénz (lemondási díjak):
  40-30. napon belüli elállásnál 10%
  29-15. napon belüli elállásnál 40%
  14-8. napon belüli elállásnál 80%
  7. napon belüli elállásnál, ill. utazásból való kizárás, meg nem jelenés esetén 100%
  A bánatpénz megállapításánál a határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az utazás első napja nem. A bánatpénz díját az utazási iroda jogosult levonni az utas által befizetett részvételi díj és egyéb nem visszatéríthető felárak összegéből. A fennmaradó részvételi díjat az utazási iroda a lemondás visszaigazolásától számított 8 napon belül visszafizeti. Repülőjegyek lemondási feltételeire a légitársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak a fentiektől. Ezen légitársasági szerződési és lemondási feltételek légitársaságonként és repülőjegy foglalásonként eltérőek. Lemondás esetén a repülőtéri illeték mértéke a lemondási díjként (bánatpénz) tekinthető a légitársaság visszaigazolása alapján.
 22. Ha az úti cél vagy az útvonal olyan területet érint, amely az utazási szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján egyértelmű konzuli nyilatkozattal „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező - amennyiben ez lehetséges - helyettesítő szolgáltatást kínál fel. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, a különbözetet az utazásszervező az utas részére visszatéríti. Amennyiben az utas a fenti esetben eláll a szerződéstől, az utazásszervező részére visszatéríti a befizetett díjat.
 23. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 14 nappal harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésről köteles írásban az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő többletköltségekért az engedményező és az engedményes a PTK 6:254. §. rendelkezései szerint felel. Az utas csak olyan személy részére engedményezheti az utazáson való részvétel jogát, aki megfelel a jelen utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek és az engedményezés elfogadásáról írásban nyilatkozik. Amennyiben az engedményezett személy a szükséges utazási okmánnyal, vízummal nem rendelkezik ill. repülőjegy foglalásnál névátírásra más részére már nincs lehetőség, az utazásszervezőt kártérítési felelősség nem terheli.
 24. Az utazásszervező a vele megkötött szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha azt közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utassal szemben az utazásközvetítőért az őt megbízó utazásszervező a megbízásának keretei között felel. Mentesül az utazásszervező a kártérítési felelősség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, ahogyan az adott esetben az tőle elvárható volt (PTK.)
 25. Az utazásszervező felelősséget vállal az általa szervezett és értékesítésre felkínált szolgáltatásért, az utazási szerződésben foglaltak nem- vagy hibás teljesítéséből adódó károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért. Nem terheli kártérítési felelősség az utazásszervezőt, ha a nem teljesítés ill. hibás teljesítés sem az ő, sem közreműködője magatartására nem vezethető vissza: így különösen: ha a szerződés tekintetében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetőek vissza, vagy, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy „vis major” esetén. Az utazásszervező az utazási szerződés nem teljesítéséből, ill. hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének másfélszeresében korlátozza.
 26. Amennyiben az utazási iroda a szerződésben vállalt szolgáltatási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, a részvételi díjat arányosan leszállítja. Nem köteles az utazási iroda a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe, vagy utazását útlevél hibája, vámszabályok vagy az adott ország törvényeinek megsértése miatt meg kellett szakítania.
 27. Az utazásszervező hibás teljesítése esetén az utast együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az utas a szolgáltatással szembeni kifogása esetén haladéktalanul köteles azt a helyszínen az utaskísérőnek/idegenvezetőnek, ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak, vagy az iroda által megadott helyszíni képviselőnek bejelenteni, kérve a hiányosság kijavítása hiányában a jegyzőkönyv felvételét. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését kérésére, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe venni és annak egy példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a kifogásról az utazási irodát tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket nyomban megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben panaszát a helyszínen nem orvosolták – az utas az utazási irodát a szolgáltatási hibáról köteles haladéktalanul tájékoztatni. (Az utazásszervező ügyeleti telefonszámát az utazás előtt kiadott utastájékoztató tartalmazza.)
 28. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből származó kárigényét hazaérkezését követő 8 napon belül eredeti aláírásával ellátott levélben írásban, postai úton jelentheti be az utazási irodához, mellékelve az utaskísérő vagy helyszíni szolgáltató által felvett és ellenjegyzett jegyzőkönyv eredeti példányát, feltüntetve nevét, lakcímét. Az utazásszervező a kárigény indokoltságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az utast. Amennyiben az utas kifogásait nem közölte a helyszínen orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, az utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Nem léphet fel az utas kártérítési igénnyel, amennyiben a szolgáltatásnak a szerződésben rögzített feltételektől eltérő teljesítése az utasnak felróható okból következett be. Ha az utazási iroda az utas kárát megtérítette, ugyanazok a jogok illetik meg, amelyek az utast a közreműködővel szemben illették meg.
 29. Az utazás során köteles az utas az utazásra vonatkozó hatályos (útiokmány, vízum, vám, stb.) jogszabályokat megtartani. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben határátlépéshez útlevél szükséges, az az utazása befejezését követő legalább 6 hónapig (két üres oldallal) érvényes, az útlevélben szereplő adatok megegyeznek az utazás foglalásánál megadott adatokkal. Ennek elmulasztása esetén keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az utazásszervező jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.
 30. Ha az utazás teljesítésének megkezdése a szerződéskötéskor még előre nem látható ok miatt veszélybe kerül vagy akadályba ütközik (sztrájk, háború, katasztrófa, embargó, légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozások) olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, melyért egyik fél sem felelős és mindkét fél érdekkörén kívül merült fel. Ha ugyanilyen ok miatt a már megkezdett utazás megszakad, az utazásszervező utasai hazautaztatása érdekében minden szükséges intézkedést megtesz. (Háborús és katasztrófa helyzet bekövetkeztére, egyes országokba való utazási korlátozásra az írásban megjelent, hivatalos külügyminisztériumi (konzuli) állásfoglalás az irányadó.) Amennyiben az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik fél magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, az utazási iroda az okozott kárért nem felel, de az utasnak lehetőségeihez mérten minden segítséget megad.
 31. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas maga gondoskodik. Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kára esetén a PTK. megfelelő előírásai az irányadóak. Ilyen esetben a helyszínen azonnal a 27. és 28. pont szerinti jegyzőkönyvbe kell rögzíteni a káreseményt.
 32. Az utas az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást (BBP) köthet a teljes részvételi díj (díjhátralék) befizetésével egy időben. A BBP biztosítás megkötése mentesítheti utasainkat egyes, előre nem látható, váratlan kiadásoktól. A biztosítási feltételek a jelen szerződéssel együtt az utas részére átadásra kerülnek. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra. A biztosítóval szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igényt a kárnak megfelelően /pl. a helyszínen jegyzőkönyv felvétele, amelyen a rendőrség és az idegenvezető vagy más hivatalos személy aláírása, pecsétje szerepel, feljelentés, stb./ igazolni kell. A részletes feltételeket a biztosítási kötvény tartalmazza. Ha az utas az utazás során hirtelen megbetegszik vagy baleset éri,a feltétlenül szükséges gyógykezelés költségeit a COLONNADE BIZTOSÍTÓ az utasbiztosítás keretében és annak feltételei szerint megtéríti.
 33. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért kizárólag az utas tartozik felelősséggel.
 34. Amennyiben az utas saját magánál, vagy közeli hozzátartozójánál (PTK 685.§.b.) a biztosítási feltételekben feltüntetett utazás képtelenség következett be az útra való jelentkezés után, akkor az utas kárigényét a biztosítójának kell benyújtania, amely - az erre vonatkozó üzleti szabályzata alapján – dönt az utasnak az önrész összegének levonása utáni kártérítéséről. Fakultatív útlemondási biztosítási szerződés csak a jelentkezéssel egyidejűleg köthető. Az utas megkötheti irodánkban a Colonnade Biztosító fakultatív útlemondási biztosítását (teljes részvételi díj 5,5 %-a), mellyel kapcsolatos tájékoztató ezen utazási feltételek mellékletét képezi. Útlemondási szerződés hiányában lemondáskor a részvételi díj visszatérítése csak a 21. pontban meghatározott feltételekkel lehetséges. Lemondási idő alatt azt az időpontot kell érteni, amikor az utas (vagy meghatalmazottja) ezzel a szándékával részvételi jegyét az utazásszervezőhöz személyesen leadja, igazolhatóan postai úton feladta, vagy a lemondási nyilatkozat írásban az utazásszervezőhöz beérkezik. A részletes szabályzat megtekinthető a biztosító honlapján: www.colonnade.hu-n. A stornó biztosítás csak az utazás megkezdése előtti napig érvényes. Az utazásképtelenséget előidéző esemény bekövetkeztét követő 2 napon belül a biztosított köteles az utazását az utazásszervezőnél lemondani, illetve azt a Colonnade Biztosítónál (1143 Bp., Stefánia út 51.) haladéktalanul bejelenteni.
 35. Idegenvezetésre jogosult személyt - külön megállapodás hiányában - az utazási iroda azokhoz a csoportos utazásokhoz biztosít, melyet saját szervezett társasutazásként hirdetett meg, illetve egyedi árajánlatában az idegenvezető (utaskísérő) biztosítását feltüntette.
 36. A Vonyarc Tourist fenntartja a jogot, hogy az autóbuszos utazásoknál az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók egymás mellé ültetése érdekében). A többi utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat betartani. A késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15-30 percet tud várni. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyerekkedvezmény mértéke. Ennek igénybevételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel van egy szobában.
 37. A Vonyarc Tourist utazási iroda utazásszervező R-0788/93/2002.sz. alatt bejegyzett önálló utazásszervezésre jogosult touroperator iroda, a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötött szerződés alapján rendelkezik az utasok biztonságát szolgáló előírt vagyoni biztosítékkal. A vagyoni biztosíték száma: VBB/2017/311 (érv.: 2017.01.01-2017.12.31-ig). Területi hatálya: Nemzetközi és belföldi utazásszervezés. A Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazásszervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása szabályzatban foglalt rendelkezések szerint átvállalja - a jelenleg érvényben lévő 78/2005. (IV.28.) Kormány rendelettel módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt - az utazásszervező és utazásközvetítő kártérítési kötelezettségéből adódó károk megtérítését. A biztosító elérhetősége: levélcím 1143. Budapest, Stefánia út 51., tel.: 1/460-1400, fax 1/460-1499, e-mail: info@colonnade.hu.
 38. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az utas panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz (1011 Budapest, Fő utca 44-50, Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1) fordulhat. Jogviták esetén a Keszthelyi Járásbíróság kizárólagosan illetékes. Előzetesen panasszal élhet az utas a Békéltető Testületeknél. De az utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatosan felmerülő vitás kérdésekben a szerződő felek elsőbbségben részesítik a közös megegyezésre való törekvést.
 39. Az utas, illetve képviselője az utazási szerződés elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy ő és azon személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást mindannyian természetes személyként(utasként), saját részükre vagy nem utasként veszik igénybe az utazási szolgáltatást. Ezt követően a természetes személyt jogi személyre nem lehet módosítani. Jogi személy esetén megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell tenni az utazásszervező felé. A megrendelőnek nyilatkoznia kell, hogy a szolgáltatást:
  1. magánszemélyként, vagy nem adóalanyi minőségében veszi igénybe. (utas)
  2. adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe. (utas)
  3. adóalanyként saját nevében, de más javára veszi igénybe. (nem utas)

Vaspöri Andrea
ügyvezető igazgató, Vonyarc Tourist Kft.

Kijelentem, hogy a Vonyarc Tourist utazási szerződését a hozzá tartózó kiegészítésekkel együtt ismerem és elfogadom, a Colonnade Biztosító fakultatív útlemondási és biztosítási szabályzatát, az azzal kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, és aláírásommal magam és utastársaim nevében kötelezőnek elfogadom. Tudomásul veszem és elfogadom,hogy e-mailben történő jelentkezés esetén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyanolyan értékű szerződés elfogadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt volna.

Továbbá ezúton nyilatkozom, a szolgáltatást a fent leírtak alapján(bejelölés szükséges):

 1. utasként
 2. nem utasként veszem igénybe

Dátum: 2017. ________________________________

________________________________________________
utas (ill. képviselője) aláírása